Thursday, April 13, 2006

Semulia-mulia wanita...

Daripada Ibn Abbas r.a. katanya: Rasulullah s.a.w. membuat empat garisan di atas tanah seraya bersabda: "Tahukah kamu apa ini?" Kata para Sahabah: Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui. Sabda Rasulullah s.a.w.: "Sebaik-baik wanita ahli syurga ialah Khadijah bint Khuwailid, Fatimah bint Muhammad, Asiyah bint Muzahim isteri Firaun dan Maryam puteri Imran - Allah meredhai mereka semua."

Riwayat Ahmad, al-Tabrani dan al-Hakim, kata al-Hakim: Hadith ini sanadnya sahih tetapi tidak diriwayatkan oleh al-Bukhariy dan Muslim dengan lafaz ini, dan pendapat ini dipersetujui oleh al-Zahabi. Ibn Hajar mensahihkan sanad ini dalam Fath al-Bari. (Sahih menurut Mustafa al-Adawi)

Daripada Anas r.a., Nabi s.a.w. bersabda: "Cukuplah untukmu daripada sekalian wanita di alam ini Maryam puteri Imran, Khadijah bint Khuwailid, Fatimah bint Muhammad dan Asiyah isteri Firaun."

Riwayat Ahmad, Abu Ya'la, al-Hakim, Abd al-Razzaq dan al-Tirmizi. Kata al-Tirmizi: Hadith Sahih. (Sahih menurut Mustafa al-Adawi)

Daripada Ibn Abbas r.a. katanya: Rasulullah s.a.w. bersabda: "Pemimpin wanita syurga selepas Maryam bint Imran ialah Fatimah, Khadijah dan Asiyah isteri Firaun."

Riwayat al-Tabrani dalam al-Mu'jam al-Kabir. (Sanadnya hasan menurut Mustafa al-Adawi)

No comments: